o-zhumikov/itvlabs2018.alexander.pribytkov archive