k4nagatsuki/cw_theghostshipfromtheno6room-hg archive